Grevy’s Zebra, Charles R. Knight, 1901

Grevy’s Zebra, Charles R. Knight, 1901